صنعت مازندران

جهت بررسی صنایع یک منطقه ابتدا باید قومها و اهالی ساکن بر آن ناحیه را شناخت و با بررسی زمان و ناحیت سکنی آنها بهتر می توان اظهار نظر کرد.